Category Archives: Uncategorized

Pagination in ASP.NET Core 5

By | August 3, 2020

Preparing Microsoft Visual Studio Community 2019 PreviewVersion 16.7.0 Preview 6.0 then then In Microsoft SQLServer 2019, create database news, run SQL Script for creating table news: In appsettings.json , add these lines to become Use NuGet package manager, add benefit, you can use these commands Command Result

Preparing for IELTS exam

By | June 11, 2020

– How much fee for IELTS in Hanoi, Vietnam?– 4,750,000 VNDSource: https://www.britishcouncil.vn/en/exam/ielts/dates-fees-locations – What is contact landline phone?– 1800 1299 – Address of British Council in Hanoi?– 20 Thuy Khue street, Tay Ho district, Hanoi city. – When the exam come?– Saturday, June 13th, 2020 – AcademicThursday, June 18th, 2020 – AcademicSaturday, June 20th, 2020… Read More »

Kiểm thử Razor Pages trong ASP.NET Core

By | June 11, 2020

ASP.NET Core cung cấp kiểm thử đơn vị của ứng dụng Razor Pages. Các kiểm thử của tầng truy cập dữ liệu và các model của trang giúp đảm bảo: Các phần của ứng dụng Razor Pages làm việc độc lập và cùng nhau như một đơn vị trong suốt quá trình xây dựng ứng… Read More »

C# 8

By | June 2, 2020

Chương 15. C# 8 và hơn thế nữa Chương này bao gồm Thể hiện kỳ vọng null và không null cho các loại tham chiếu. Sử dụng các biểu thức switch với các mẫu phù hợp Sử dụng cú pháp chỉ mục và khoảng để có mã nguồn ngắn gọn và nhất quán. Sử dụng… Read More »

Docker

By | May 10, 2020

Link download https://download.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe Học về Docker Tôi giả sử rằng Docker và khái niệm trình chứa (container) không cần trình bày sâu. Docker là khái niệm của các trình chứa (container) như một sự thay thế cho máy ảo, kích thước nhẹ, rất phổ biến vào năm 2013. Các trình chứa là thực sự được… Read More »