Kiểm thử Razor Pages trong ASP.NET Core

By | June 11, 2020

ASP.NET Core cung cấp kiểm thử đơn vị của ứng dụng Razor Pages. Các kiểm thử của tầng truy cập dữ liệu và các model của trang giúp đảm bảo:

  • Các phần của ứng dụng Razor Pages làm việc độc lập và cùng nhau như một đơn vị trong suốt quá trình xây dựng ứng dụng.
  • Các class và phương thức cso các tầm vực chịu trách nhiệm giới hạn.
  • Các tài liệu thêm vào sẵn có làm thế nào để ứng dụng nên có các hành vi cần tuân thủ.
  • Hồi quy, đó là các lỗi xuát hiện khi cập nhật mã nguồn, và tìm thấy trong suốt việc dựng và triển khai tự động.

Chủ đề ngày giả định rằng bạn có hiểu biết cơ bản về các ứng dụng Razor Pages và các kiểm thử đơn vị. Nếu bạn không quen thuộc với khái niệm ứng dụng Razor Page hoặc kiểm thử, hãy xem các chủ đề sau:

  • Giới thiệu về Razor Pages trong ASP.NET Core
  • Bài hướng dẫn: Bắt đầu với Razor Pages trong ASP.NET Core
  • Kiểm thử đơn vị C# trong .NET Core sử dụng dotnet test và xUnit

Tải về mã nguồn minh họa:

https://github.com/dotnet/AspNetCore.Docs/tree/master/aspnetcore/test/razor-pages-tests/samples

  • Link download .NET SDK v5.0.100-preview.5 : https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/sdk-5.0.100-preview.5-windows-x64-installer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *